โรงงาน / โกดังสินค้า

โรงงาน / โกดังสินค้า

ก่อสร้างโรงงาน / โกดังเก็บสินค้า ตั้งแต่ร่วมวางแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับระบบการผลิตของแต่ละโรงงาน

บริษัท รับเหมาก่อสร้าง จำกัด